Adatkezelési tájékoztató

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működésük során a folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban a jogszabályban meghatározott feladat-és hatásköreiknek gyakorlásával összefüggésben, valamint egyéb jogalapon (pl.: szerződéskötés) személyes adatokat kezel.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) előírja, hogy az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá az adatkezelő elősegítse az érintett jogainak gyakorlását.

Az adatkezelésre figyelemmel az Önkormányzat és a Hivatal a GDPR 13-14. cikkeiben foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást adja:

1. Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

 • Adatkezelő: Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal;
 • Székhelye: 9021 Győr, Városház tér 3.;
 • Adatkezelő képviselője: dr. Szalay Zoltán;
 • E-mail: info@gymsmo.hu.

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

 • Név: ;
 • E-mail címe: info@gymsmo.hu.

3. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja

 • Az Önkormányzat és a Hivatal a személyes adatokat közérdekből, vagy a rá ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladata ellátásához kapcsolódóan kezeli.

4. A személyes adatok címzettjei

 • A Hivatal az általa kezelt személyes adatokat kizárólag akkor továbbítja, ha annak jogszabályi feltételei fennállnak, vagy egyéb jogalapon arra jogszerűen sor kerülhet.

5. A személyes adatok tárolásának időtartama

 • A Hivatal a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározottakra figyelemmel, az ott meghatározott ideig kezeli.

6. Az érintett jogai

 • Az érintettet az alábbi jogok illetik meg:
  • 1. Személyes adataihoz hozzáférés
   Az érintett az adatkezelőtől írásban tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította adatait.

  • 2. Személyes adatainak helyesbítése
   Az érintett az adatkezelőtől írásban kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára figyelemmel kérheti – nyilatkozata alapján – hiányos személyes adatai kiegészítését.

  • 3. Személyes adatainak törlése
   Az érintett – kérelme alapján – a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
   • – a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból amelyből a Hivatal azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
   • – ha a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása alapján került sor, és hozzájárulását visszavonja, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapon nincs helye;
   • – ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
   • – a személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor;
   • – a személyes adatokat a Hivatalra, mint adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
    A törléshez való jog nem illeti meg az érintettet amennyiben a Hivatalt a személyes adatok kezelésére jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekű, vagy az Önkormányzatra illetve a Hivatalra vonatkozó közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kerül sor.

  • 4. Személyes adatainak korlátozása
   Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy az érintett személyes adatait – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, valamint az Unió vagy valamelyik tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  • 5. Személyes adatai kezelése elleni tiltakozás
   Ha az érintett tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, úgy a Hivatal a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek azt érintett igénye érvényesítéséhez fűződő jogával szemben.

  • 6. Adathordozhatósághoz való jog
   Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Hivatal rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.
   A jogszabályban meghatározott közérdekű tevékenységhez kapcsolódó, közhatalmi jogosítvány gyakorlása során végzett személyes adatkezelések vonatkozásában az érintett törléshez és az adathordozhatósághoz való joga nem érvényesül.

7. Adatbiztonság

 • Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés ellen.

8. Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslat

 • 1. Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő tisztviselőhöz.
 • 2. Az érintett bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu).
 • 3. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati hivatal elhelyezésére szolgáló Győr, Városház tér 3. szám alatti épület egyes helyiségei – biztonsági célból –  kamerával felszereltek, melyről külön ezen célból kihelyezett táblával adunk tájékoztatást.